Privacy statement

1. ALGEMEEN

1.1 Dit privacy statement is van toepassing op deze Afsprakenwebsite van Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. (https://afspraak.serviceapotheek.nl), hierna ‘Afsprakenwebsite’). Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. (‘NSAB’) biedt klanten van een Service Apotheek de mogelijkheid om online een afspraak te maken bij uw Service Apotheek.

1.2 De verantwoordelijke voor deze Afsprakenwebsite en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring is NSAB
Contactgegevens:
Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V.
De Weegschaal 14
5215 MN 's-Hertogenbosch
Tel:088-2768450
Mail: zorg@serviceapotheek.nl
Website: www.serviceapotheek.nl
 
1.3 Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. hecht grote waarde aan de bescherming van privacy en persoonsgegevens. Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. behandelt de persoonsgegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.4 De verwerker voor deze Afsprakenwebsite is Telartis B.V die uw gegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van uw Service Apotheek verwerkt, voor zover nodig om de in artikel 2 genoemde producten en diensten te kunnen aanbieden (hosting, technische ondersteuning en helpdesk).

1.5 In dit privacy statement kunt u lezen welke persoonsgegevens NSAB verwerkt, voor welke doeleinden en hoe wij uw gegevens beschermen. Door gebruik te maken van deze Afsprakenwebsite en in te stemmen met de voorwaarden van dit privacy statement geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin omschreven. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals in dit privacy statement omschreven, betekent dit automatisch dat u geen gebruik (meer) kunt maken van de diensten op deze Afsprakenwebsite.

2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 Indien u via deze Afsprakenwebsite van NSAB gebruik maakt van de mogelijkheid om een afspraak te maken bij een Service Apotheek worden uw persoonsgegevens verwerkt t.b.v. het maken en beheren van de afspraak.

2.2 Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor de Service Apotheek waarbij u via de Afsprakenwebsite een afspraak maakt. Telartis B.V. verwerkt de noodzakelijke gegevens voor NSAB om de hosting en technische ondersteuning en helpdeskfunctie van de Afsprakenwebsite te verzorgen. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

2.3 Indien u via deze Afsprakenwebsite een afspraak maakt, dan worden de persoonsgegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice gebruikt om deze dienstverlening uit te voeren.

2.4 Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw (bijzondere) persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming op een later moment weer in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V., door het sturen van een e-mail naar zorg@serviceapotheek.nl of telefonisch contact opnemen met 088-2768450 .

3. WELKE GEGEVENS VERWERKT NEDERLANDSE SERVICE APOTHEEK BEHEER B.V.?

3.1 Als u gebruik maakt van de mogelijkheid om via deze Afsprakenwebsite een afspraak te maken met de Service Apotheek van uw keuze verwerken wij de volgende gegevens:
 • Naam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Type afspraak (bijv. inloopspreekuur, cholesteroltest, bloedsuikertest, controle bloedglucosemeter, etc.)
 • Dag- en tijdstip van de afspraak
 • IP-adres
3.2 Na het maken van een afspraak ontvangt u direct een bevestiging per mail en/of SMS. Het is mogelijk dat u één of twee dagen voor uw afspraak een herinnering ontvangt per e-mail of sms.

3.3 Uw (bijzondere) persoonsgegevens zijn alleen beschikbaar voor NSAB en worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Uw (bijzondere) persoonsgegevens zijn noodzakelijkerwijs beschikbaar voor de Service Apotheek bij wie u via de Afsprakenwebsite een afspraak maakt. Indien u een afspraak maakt bij uw eigen Service Apotheek kan deze uw bijzondere persoonsgegevens koppelen en controleren met de beschikbare persoonsgegevens in het patiëntendossier bij uw Service Apotheek.

4. WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Door het gebruiken van de Afspraakwebsite laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
 • Om uw afspraak te kunnen registreren en bevestigen;
 • Het verzenden van afspraakbevestigingen en mogelijk afspraakherinneringen naar het bij ons bekende telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • U te kunnen bellen, sms-en of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.
 • Om uw locatie te bepalen en de Servic Apotheken in uw regio weer te geven op de kaart. Deze gegevens bewaren we niet.
5. HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

5.1 Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, een en ander rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging en de privacyrisico’s. Voorbeeld is een beveiligde https verbinding, waardoor de gegevens versleuteld worden.

5.2 Om de veiligheid te garanderen evalueren we de in artikel 5.1 genoemde maatregelen regelmatig met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving en houden we onze software up-to-date.

6. KINDEREN

NSAB vindt dat de privacy van kinderen online moet worden beschermd. Onder ‘kinderen’ verstaan wij minderjarigen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of gebruiken niet bewust persoonsgegevens van kinderen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via zorg@serviceapotheek.nl, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

7. VERSTREKKING AAN DERDEN

NSAB zal uw persoonsgegevens die zijn vastgelegd ten behoeve van het maken van een afspraak bij de Service Apotheek van uw keuze nimmer verkopen aan derden. Eventuele derden die door NSAB worden ingeschakeld conform het bepaalde in artikel 2.2 zijn gehouden aan geheimhouding en verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

8.1 U heeft de mogelijkheid om NSAB te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt hiervoor contact opnemen met NSAB, door het sturen van een e-mail naar zorg@serviceapotheek.nl of telefonisch contact opnemen met 088-2768450.

8.2 U heeft tevens het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door NSAB in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. COOKIES

9.1. Op deze Website maken wij gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan de Website automatisch op uw apparatuur, bijvoorbeeld uw computer, wordt geplaatst. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over uw gebruik van onze Website. Door cookies te gebruiken, kan de Website tijdelijk informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Ook andere websites kunnen via dezelfde cookies uw apparaat herkennen. Per bezoek kunnen diverse soorten cookies worden gebruikt. Zo kunnen wij het aanbod en de navigatie van de Website beter laten aansluiten bij de voorkeuren en gebruikersbeleving van onze Website bezoekers.

9.2. NSAB gebruikt diverse soorten cookies:

a. Strikt noodzakelijke cookies (functionele cookies): cookies die gebruikers in staat stellen de Website te bekijken, te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kan het zijn dat het maken van een afspraak minder goed werkt.

b. Prestatiebevorderende cookies (analytische cookies): cookies waarmee wij de Website kunnen verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, zal niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet in herkenbare vorm aan derde partijen doorgegeven, anders dan de aanbieder van de betreffende software.

10. HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal NSAB de persoonsgegevens verwijderen of deze bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt u te identificeren.

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT

NSAB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

12. CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacy beleid, kunt u bellen met telefoonnummer 088-2768450 of een e-mail sturen naar zorg@serviceapotheek.nl.